Bridgestone A005 Titel
Bridgestone A005 Titel

terug

Algemene voorwaarden: BRIDGESTONE BONUS

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u deelneemt aan het beloningsprogramma “BRIDGESTONE BONUS” op de website van Bridgestone. U kunt deelnemen aan dit beloningsprogramma via de link https://www.bridgestone-bonus.eu/nl_BE/register.

§ 1. – Definities
1.1. Beloningsprogramma: Het mechanisme waarmee deelnemers een beloning kunnen ontvangen in ruil voor een geldige registratie van een aankoop van minstens 2 (en max. 4) nieuwe Bridgestone A005, DriveGuard, LM001, LM001 EVO, LM-80 EVO, LM-32C, W810, LM32, LM25, LM30, LM500-banden van minstens 17 inch via www.123pneus.be, www.tirendo.be ou www.autobandenmarkt.be, via de website https://www.bridgestone-bonus.eu/nl_BE/register tijdens de actieperiode.

1.2. Actieperiode: Registreren voor het beloningsprogramma is mogelijk vanaf 1/10/2018 en ofwel tot 31/01/2019 ofwel tot dat er in totaal een maximumbedrag van € 2.000 is toegekend, afhankelijk van wat eerst gebeurt. We behouden ons het recht voor om de actieperiode te verlengen. Wanneer het maximumbedrag van € 2.000 is bereikt, wordt de actieperiode automatisch stopgezet en wordt de link https://www.bridgestone-bonus.eu/nl_BE/register gedeactiveerd.
1.2.1. Begindatum: De datum waarop de deelnemers kunnen beginnen deelnemen in het beloningsprogramma is: 1/10/2018 – 00.00 uur
1.2.2. Einddatum: De einddatum voor inschrijvingen voor het beloningsprogramma is (indien het maximumbedrag nog niet is bereikt): 31/01/2019 – 23.59 uur. De deadline voor het indienen van het aankoopbewijs is 15/01/2018 om middernacht (tijd van het uploaden en/of tijd van ontvangst van de e-mail).
1.3. Deelnemer: Een persoon die deelneemt aan het beloningsprogramma en die volgens artikel 2 van de algemene voorwaarden het recht heeft om dit te doen.
1.4. Beloning: Een deelnemer ontvangt: een Best Choice e-shopwaardebon voor een bedrag van € 20 voor 2 geregistreerde banden of van € 40 voor 4 geregistreerde banden.
1.5. Organisator of Bridgestone: Bridgestone Europe NV, Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem (België), handelsregisternummer 0441.192.820, als organisator van het beloningsprogramma.
1.6. Regels van deelname: De onderhavige algemene voorwaarden, met inbegrip van het Privacybeleid en van het Cookiebeleid dat van toepassing is op het beloningsprogramma zoals vermeld door de organisator op de website: https://www.bridgestone-bonus.eu/nl_BE/algemene_voorwaarden.
1.7. Begunstigden: Deelnemers die de beloning ontvangen overeenkomstig artikel 3.1.

§  2 – Deelnamevoorwaarden
2.1 Door deel te nemen aan het beloningsprogramma verklaart de deelnemer zich akkoord met de onderhavige Algemene Voorwaarden en met het Privacybeleid en Cookiesbeleid beschikbaar op https://edp-e-ne-p-bridgestone.azureedge.net/nl/-/media/Files/Bridgestone/CHP/Downloads/Privacy-policy/NL_Privacy_Policy_web.ashx?la=nl-be&vs=1&d=20131122T135621Z&hash=4A734BE79AD63DD248CB7C71CF1E1625F323056C or https://edp-e-ne-p-bridgestone.azureedge.net/nl/-/media/Files/Bridgestone/CHP/Downloads/Cookies-policy/Cookies-Policy_NL.ashx?la=nl-be&vs=1&d=20150309T111754Z&hash=8A6943E1B9631A65405993D3DC2D3191BA96F5CF.
2.2 Deelnemers kunnen alleen deelnemen aan het beloningsprogramma vanaf de begindatum tot de einddatum en overeenkomstig de onderhavige Algemene Voorwaarden.
2.2 Voor deelname komen in aanmerking die meerderjarige natuurlijke personen die gevestigd zijn in België, die minstens 2 nieuwe Bridgestone A005, DriveGuard, LM001, LM001 EVO, LM-80 EVO, LM-32C, W810, LM32, LM25, LM30, LM500-banden van minstens 17 inch hebben gekocht op www.123pneus.be, www.tirendo.be ou www.autobandenmarkt.be en dit tussen de begindatum en de einddatum. Elke deelnemer mag maximaal 1 paar van 2 of 4 nieuwe banden indienen voor deelname. Aankoopbewijzen van andere dealers geven uitdrukkelijk geen recht op deelname. 

2.2.1. Aankoopbewijzen (factuur, aankoopbon, kassabon, elk machinaal gegenereerd aankoopbewijs met briefhoofd of stempel van de dealer en met duidelijke vermelding van de naam van de dealer en de naam van de gekochte Bridgestone A005, DriveGuard, LM001, LM001 EVO, LM-80 EVO, LM-32C, W810, LM32, LM25, LM30, LM500 -banden) moeten binnen maximaal 14 dagen na registratie worden geüpload via https://www.bridgestone-bonus.eu/nl_BE/register.
Het aankoopbewijs moet een duidelijk bewijs leveren dat minstens 2 Bridgestone A005, DriveGuard, LM001, LM001 EVO, LM-80 EVO, LM-32C, W810, LM32, LM25, LM30, LM500-banden van minstens 17 inch zijn aangekocht tussen de begindatum en einddatum. Elk aankoopbewijs mag slechts eenmaal worden gebruikt. Bij herhaald gebruik van hetzelfde aankoopbewijs zullen zowel de eerste inschrijving als de daaropvolgende inschrijvingen worden geannuleerd en zal de deelnemer worden uitgesloten van het beloningsprogramma.
2.3. Werknemers van de organisator of van enig verwant bedrijf van de organisator (of de naaste familieleden van deze werknemers) zijn uitgesloten voor deelname aan dit beloningsprogramma. Dit geldt ook voor die personen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het organiseren van het beloningsprogramma of van de beloningen (of de levering ervan).
Dit geldt meer bepaald voor:

 • werknemers van Bridgestone;
 • betrokken zakenpartners;
 • betrokken agentschappen;
 • betrokken dienstverleners;
 • betrokken bedrijven en dealers, alsook hun naaste familieleden.

2.4. Geen overdracht van deelname: Werknemers van Bridgestone of van de betrokken zakenpartners, agentschappen, dienstverleners of andere betrokken bedrijven alsook hun werknemers en naaste familieleden mogen ook niet in naam van derde partijen (kopende consumenten) deelnemen, zelfs niet op uitdrukkelijk verzoek van deze partijen. Gebeurt dit toch, dan leidt dit tot uitsluiting van deelname.
2.5. Personen die niet-toegestane hulpmiddelen of invloed gebruiken om een voordeel te winnen, zijn of worden uitgesloten van deelname. In dat geval wordt de beloning mogelijk ingetrokken en op latere datum teruggevorderd.
2.7. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die een onvolledig of vals adres of dito naam verstrekken of die de algemene voorwaarden (proberen te) misbruiken, exploiteren, omzeilen of die enige fraude plegen.
2.9. Om te kunnen deelnemen, moet de deelnemers toegang hebben tot een snelle internetverbinding vanuit een computer, smartphone of ander toestel.
2.10. Afhankelijk van de provider van het e-mailadres van de deelnemers, is er een mogelijkheid dat de bevestigingsmail beschouwd zou kunnen worden als spam. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zijn spambox na te kijken.

§ 3 – Deelname
3.1. Zodra de deelnemer het aanvraagformulier heeft ingevuld en de aanvraag bevestigd is op basis van het dubbele bevestigingsproces, heeft de deelnemer recht op zijn/haar beloning.
Verplichte informatie:

 • Persoonsgegevens van de deelnemer:
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Volledig adres (vrijwillige informatie)
 • land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vrijwillige informatie in geval van vragen)
 • Factuur en factuurnummer

3.2. Het aankoopbewijs van de deelnemer wordt binnen maximaal 14 dagen gecontroleerd. Als het aankoopbewijs niet ontvangen is, dan krijgt de deelnemer 7 dagen uitstel om het aankoopbewijs alsnog in te dienen. De deelnemer wordt per e-mail hiervan op de hoogte gesteld. Als het aankoopbewijs ongeldig is, dan wordt de deelnemer hiervan op de hoogte gesteld en wordt zijn/haar registratie geannuleerd.

§ 4 Beloning:
Als beloning voor zijn registratie, kan de deelnemer kiezen tussen een Best Choice e-shopwaardebon voor een bedrag van € 20 voor 2 geregistreerde banden of van € 40 voor 4 geregistreerde banden. Een uitbetaling van de waardebonnen in contant geld is uitgesloten.
4.1. Als de deelnemer de aanvraag volledig en correct heeft ingediend, zal hij/zij over het algemeen de beloning binnen maximaal 6 weken per e-mail ontvangen.
4.2. Bij ontvangst van de beloning, wordt Bridgestone vrijgesteld van alle claims, en Bridgestone neemt geen aansprakelijkheid op voor enige directe of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de beloning of uit andere aspecten in verband met de beloning.
4.3. In het kader van het beloningsprogramma zal een totaalbedrag van maximaal € 2.000  worden toegekend. Wanneer dit bedrag reeds bereikt is vóór de einddatum van de actieperiode, dan zullen op de website geen registraties meer worden toegestaan.
4.5. De algemene voorwaarden van de betrokken handelspartner/waardebon-aanbieder zijn van toepassing op de waardebonnen.
4.6. Bridgestone behoudt zich het recht voor om het beloningsprogramma zonder voorafgaande kennisgeving nog vóór de einddatum stop te zetten indien een correcte uitvoering van het beloningsprogramma niet meer kan worden gegarandeerd door technische redenen (bv. virussen in het computersysteem, wijzigingen of fouten in de hardware en/of software) of omwille van wettelijke redenen. Indien dergelijke stopzetting het resultaat is van het gedrag van een deelnemer, dan kan de organisator schadevergoeding van deze persoon eisen voor de opgelopen schade.
4.7. Rechtsmiddelen tegen de organisator zijn uitgesloten.

§ 5 – Vrijwaringsclausule
5.1. De organisator, zijn werknemers, zijn contractuele partners of andere betrokken derde partijen nemen geen aansprakelijkheid op voor enige schade die voortvloeit uit (het beschikbaar stellen en/of gebruik van) de beloning of deelname in het beloningsprogramma, tenzij in geval van opzettelijke of zware nalatigheid van deze partijen, in geval van persoonlijk letsel of overlijden, of in verband met de elementaire contractuele verbintenissen van de organisator.
5.2. De organisator, zijn werknemers, zijn contractuele partners of andere betrokken derde partijen zijn niet verantwoordelijk voor enige verloren geraakte, te laat ontvangen of beschadigde registraties van deelnemers die voortvloeien uit gebeurtenissen die buiten de controle van de organisator vallen, zoals storingen in de software, in het eindapparaat van de deelnemer, in zijn/haar netwerk, in de internetverbinding enz.
5.3. De organisator biedt geen garantie in verband met de verstrekte beloningen en neemt op dat vlak geen aansprakelijkheid op (behalve in geval van opzettelijke of zware nalatigheid). De organisator is niet aansprakelijk voor enige defecten in de beloning of voor het feit dat een beloning later dan vermeld beschikbaar wordt gesteld of wordt ontvangen.
De aansprakelijkheid van de organisator is beperkt tot wat maximaal is toegestaan door de wet.
Alle belastingen die volgens de plaatselijke of andere wetgeving op de volledige of een deel van de waarde van de beloning verschuldigd zijn, zijn voor rekening van de deelnemer en kunnen onder geen beding van de organisator worden geëist.

§ 6. Verklaring inzake gegevensbescherming
6.1. Gegevensbescherming
Alle persoonsgegevens van de deelnemer zullen door de organisator (de verwerkingsverantwoordelijke) als vertrouwelijk worden beschouwd en zullen alleen worden verzameld, opgeslagen en verwerkt met als doel het uitvoeren van het beloningsprogramma. De persoonsgegevens worden alleen aan betrokken agenten (dienstverleners, agentschappen, waardebon-aanbieders) doorgegeven voor het uitvoeren van het beloningsprogramma. De persoonsgegevens van de deelnemer worden doorgegeven aan de organisator van het beloningsprogramma. Dit gebeurt met als doel het uitvoeren van het beloningsprogramma en meer bepaald het informeren van de deelnemer over het beloningsprogramma per e-mail of telefoon.
De deelnemer heeft het recht om op elk moment informatie te verkrijgen over welke persoonsgegevens over hem/haar door de organisator worden bewaard en over de verwerking van deze gegevens, en heeft ook recht op correctie of verwijdering van de gegevens en op beperking van de verwerking ervan. Om deze rechten uit te oefenen, kan de deelnemer direct contact opnemen met de organisator via het e-mailadres info@bridgestone-bonus.eu. De deelnemer heeft ook het recht om op elk moment met toekomstig effect bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn/haar gegevens voor de uitvoering van het beloningsprogramma. Indien de deelnemer dit recht op bezwaar uitoefent, kan de organisator echter deze service niet meer aanbieden.
Bovendien heeft de deelnemer recht om bezwaar aan te tekenen bij de bevoegde toezichthouder, bv. bij de Functionaris Gegevensbescherming van het land van de deelnemer. De deelnemer heeft ook de optie om zijn rechten uit te oefenen door contact met ons op te nemen via https://privacy.bridgestone.eu?language=NL of contact op te nemen met onze partner voor gegevensbescherming via https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=NL

Bij het registreren voor het beloningsprogramma, kan de deelnemer bovendien aangeven of hij/zij in de toekomst al dan niet verdere informatie over de producten en diensten van de organisator wilt ontvangen.
Zo ja, dan verklaart hij/zij zich via een aparte toestemmingsverklaring ermee akkoord dat zijn persoonsgegevens worden opgenomen in de mailinglijst van de nieuwsbrief van de organisator. De deelnemer kan zich op elk moment uitschrijven uit deze mailinglijst door de “Uitschrijven”-instructies in elke e-mail te volgen of door de uitschrijving direct bij de organisator aan te geven. Deze uitschrijving leidt niet tot enige onkosten, behalve dan de verbindingskosten volgens de standaardtarieven.
6.3. Vrijwaringsclausule Facebook
Dit beloningsprogramma is op geen enkele manier verbonden aan Facebook en wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook.
6.4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op dit beloningsprogramma en op de algemene voorwaarden ervan is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. In geval van een geschil met betrekking tot het beloningsprogramma of met deze algemene voorwaarden, zijn alleen de rechtbanken van België bevoegd, maar slechts nadat de organisator en de deelnemer hebben geprobeerd een minnelijke schikking te bereiken.
6.5 Afzonderlijke bepalingen
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden volledig of gedeeltelijk ongeldig wordt, dan laat dit de geldigheid van de andere algemene voorwaarden onverlet. In plaats van de ongeldige bepaling zal die wettelijk toegestane bepaling van kracht worden die op economisch en inhoudelijk vlak het meeste overeenkomst met de ongeldige bepaling. Dit geldt ook in geval van enige juridische leemte in deze algemene voorwaarden.
§ 7 – Overige bepalingen
7.1. De organisator behoudt zich het recht voor om (i) zonder voorafgaande kennisgeving het beloningsprogramma en de einddatum te verlengen indien hij dit nodig acht, (ii) de algemene voorwaarden om welke reden ook naar eigen goeddunken te wijzigen, en (iii) het beloningsprogramma op te schorten indien dit nodig is wegens omstandigheden die buiten de controle van de organisator vallen.
7.3. Elke kwestie of elk onderwerp dat niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, zal uitsluitend door de organisator worden geregeld.